މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައު ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭ

އައު ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައު ދަގަނޑު އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 15 ނޮވެމްބަރ 2018ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00އަށް މިކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ނޮވެމްބަރ 2018ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ