ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުނި އުފުލާ އުޅަނދުތައް ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

WAMCO-OPS/IUL/2018/028

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުނި އުފުލާ އުޅަނދުތައް ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ

ގޭބިސީތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އަދި އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ޤަވާއިދުން އުފުލާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު އާއްމުކޮށް ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުލީ އުޅަނދުތަކުން އެމަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު (2013/R-58) އާއި ޚިލާފު ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް 30 ނޮވެމްބަރު 2018 ގެ ނިޔަލަށް ކުނި އުކުމަށް މިކުންފުނީގެ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ޚިދުމަތްދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެކަން އެންމެހާ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. 

 

30 ޞަފަރު 1440

08 ނޮވެމްބަރ 2018

08 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ