ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
Security Belehehtumuge

މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ފަރާތްތަކުން 12 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    27   ސަފަރު              1440ހ        

                    05   ނޮވެމްބަރ            2018މ 

05 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ