މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްދޫ މަޑިވަރު، ފަރުކޮޅު، ދިގުލާބާދޫ އަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

އިޢުލާން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 93/4 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 07 އޮކްޓޯބަރ 2018 އިން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަދި އިސްވެ ދެންނެވި ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ (ގަވައިދު ނަންބަރު: 2018/R-78 ) ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހަށްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވައިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

1.      އއ. ރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަހައްދު

ހ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަނުގެ ނަން: އއ. ރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަހައްދު

ށ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޮނޭޝަންގެ ތަފްޞީލް: (އެޓޭޖް ކުރެވިފައި)

ނ. މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް:

މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލް: ރަނގަޅު ފާހަގަ  (ü) ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ (x) ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމުގައިއެވެ.

ޙަރަކާތް

ބަފަރ ޒޯން

ކޯ އޭރިޔާ

ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަށް އެރި އުޅުން (ވައިފުޅިނާޅާ)

a

a

ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަށްއެރި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުން

a

a   

ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން

a

a

މަސްވެރިކަން - ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގަ ވަދު އެޅުން

a

r

ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން - ފަތުރުވެރިން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގަ ވަދުއެޅުން

r

r

ނަނު ފައްތައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

ފަތުރުވެރިން ނަނު ފައްތައިގެން ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަން ކުރުން

a

r

ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން

r

r

މަސްވިހާ އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

މަސްހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން

r

r

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)

r

r

ނަގިލި ލުން

a

(އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި)

r

ބޮލިހިލުން / ބޮލި ނެގުން - ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ބޮލި ހިލުން / ބޮލި ނެގުން- ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި

r

r

ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން

r

r

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން

r

r

ދިރޭ ކުދިމަސް ހިފުން - ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިފުން

r

r

އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް (އެންމެހާ ދިރުންތައް - ވިޔަފާރި އުސޫލުން)

r

r

އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން

r

r

ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ކަނޑުމަތީ ދޫނި އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ވެލި ނެގުން - ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ވެލި ނެގުން - އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

ގާނެގުން - ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ގާނެގުން - އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

މޫދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނި އެޅުން

r

r

ހިކިފަން ހޮވުން

a

a

ކާށި ހޮވުން

   a 

a

ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތްތައް

r

r

އެކުއަ ކަލްޗަރަ މަސައްކަތްތައް

r

r

ބިންހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން (ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ)

r

r

 

ރ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި

ގިންތި 1: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއް

ގިންތި 6 : ހެބިޓެޓް / ސްޕީސިސް މެނޭޖްމަންޓް އޭރިއަރ

ބ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫއަތޮޅަކީ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ، ދިރޭތަކެތީގެ ޚާއްޞަ ބާވަތްތަކުން މުއްސަނދި، އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި އިންސާނުންގެ ހަރާކަތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. ރަސްދޫ އަތޮޅުގެ ފަރުގެ ސަރަހައްދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީގެ "އިކޮލޮޖިކަލީ އެންޑް ބަޔޮލޮޖިކަލީ ސިގްނިފިކަންޓް އޭރިއާ" އެއްގެ ގޮތުގައިވެސް 2016 ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. ރަސްދޫއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި މައި އަތޮޅުތަކާއި ވަކިން އުފެދިފައި އޮތް، އެހެން އަތޮޅުތަކާ ޚިލާފަށް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ތަފާތުކަމެއް ލިބިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ޚާއްޞަކޮށް ރަސްދޫ މަޑިވަރު ކަނޑަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ޑައިވް ސްޕޮޓްތަކުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކާލިގަނޑު މިޔަރު              (Hammerhead Sharks) މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ފެންނަ މަދު ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެންމަޑި، މާހުޅުނބު ލަނޑާ، ވެލާކަހަނބު ފަދަ މުހިންމު ދިރުންތައް ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ.

 

ގދ. ދިގުލާބާދޫ

ހ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަނުގެ ނަން: ގދ. ދިގުލާބަދޫ ރަށް

ށ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޮނޭޝަންގެ ތަފްސީލް: (އެޓޭޖް ކުރެވިފައި)

ނ. މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް:

މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލް: ރަނގަޅު ފާހަގަ  (ü) ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ (x) ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމުގައިއެވެ.

ހަރަކާތް

ބަފަރ ޒޯން

ކޯއޭރިޔާ

މުނިފޫހި ފިލުވުން: މޫދަށް އެރި އުޅުން (ވައިފުޅި ނާޅައި)

a

a

މުނިފޫހި ފިލުވުން: މޫދަށް އެރި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުން

a

a

މުނިފޫހި ފިލުވުން: ޕިކްނިކް ދަތުރު ދިއުން އަދި އެއްގަމުގެ ތަންތަން ބެލުން

a

a

މަސްވެރިކަން: ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން

a

r

ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން: ފަތުރުވެރިން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން

r

r

ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން

a

r

ފަތުރުވެރިން ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން 

r

r

ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަން ކުރުން

a

a

ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން

r

r

މަސްވިހައި އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

މަސްހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން

r

r

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރުން (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)

r

r

ނަގިލި ލުން

r*

r*

ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން: ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން: ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި

r

r

ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން

r

r

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން

r

r

ދިރޭ ކުދި މަސް ހިފުން: ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް(އެންމެހައި ދިރުންތައް) : ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން

r

r

ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ދޫނި އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ވެލިނެގުން – ވިޔަފާރި  އުސޫލުން

r

r

ވެލިނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

ގާނެގުން – ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ގާނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

މޫދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނި އެޅުން

r

r

ހިކިފަން ހޮވުން 

a

a

ކާށި ހޮވުން

a

a

ދަރު ހޮވުން

a

a

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް

a

r

އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް

r

r

ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން

r

r

ބިންހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން (ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ)

r

r

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން

r

r

ދޫނިސޫފާއި ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާޔަތް ގެއްލުން ދިނުން

r

r

އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

r

r

 

r*މޫރިން ބޮއެ އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅަންދު އަޅަންވާނީ މޫރިން ބޮއެގަ އެވެ. ސަރަހައްދުތަކަށް ނަގިލިލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ރ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި

ގިންތި 7: ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެނިނަބަލް ޔޫޒް

ބ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް

ގދ.ދިގުލާބަދޫ އަކީ އުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް އެހެންރަށްރަށާއި ޚިލާފުގޮތަކަށް އުފެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކީ ކުޅި ޗަސްބިމުގެ މާޙައުލުތަކުން މުއްސަދިރަށެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރަށުގެ ބައްޓަން ހުންނަގޮތުން ކޮއްލަވާންޏެއްގޮތަށް އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި ޖުމްލަގޮތަކަށް ބަލާއިރު ރަށެއްގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގެގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތައް މިރަށުގައި ހުރުމަކީ މިރަށް އެހެންރަށްރަށާއި ތަފާތުވާ ސިފަތަކެވެ. މިރަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަވެފައިވާތީ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 'އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ސެންސިޓިވް އޭރިއާސް ލިސްޓް'ގައި ހިމެނިފައެވެ. އަދި މިރަށުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގައި ހުރި ނާޒުކު ސަރަހައްދުތަކާއި ދިރުންތައް ވަނީ ތަފާތު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިފައެވެ. ދިގުލާބަދޫގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު 6 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ:

1.       ރަށުގެ ގަސްފަށަލަތައް

2.       މޫދާއިގުޅިފައިވާ ކުޅި (ފިނިހަކަ ކުޅި)

3.       ލޮނާއި މީރުފެންއެކުލެވޭ ފަސް ކުޅިއާއި ކުޅިވަށައިގެންވާ ޗަސްބިން

4.       މޫދުވިނަ އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދު

5.       ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް

6.       ރަށުގެ ފަޅާއި ފަރުގެ މާޙައުލުތައް

 

2.      ށ. ފަރުކޮޅު

ހ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަނުގެ ނަން: ށ.ފަރުކޮޅު ރަށް

ށ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޮނޭޝަންގެ ތަފްސީލް: (އެޓޭޖް ކުރެވިފައި)

ނ. މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް:

މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލް: ރަނގަޅު ފާހަގަ  (ü) ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ (x) ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމުގައިއެވެ.

ހަރަކާތް

ބަފަރ ޒޯން

ކޯއޭރިޔާ

މުނިފޫހި ފިލުވުން: މޫދަށް އެރި އުޅުން (ވައިފުޅި ނާޅައި)

a

a

މުނިފޫހި ފިލުވުން: މޫދަށް އެރި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުން

a

a

މުނިފޫހި ފިލުވުން: ޕިކްނިކް ދަތުރު ދިއުން އަދި އެއްގަމުގެ ތަންތަން ބެލުން

a

a

މަސްވެރިކަން: ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން

a

r

ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން: ފަތުރުވެރިން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން

r

r

ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން

a

r

ފަތުރުވެރިން ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން 

r

r

ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަން ކުރުން

a

a

ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން

r

r

މަސްވިހައި އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

މަސްހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން

r

r

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރުން (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)

r

r

ނަގިލި ލުން

r*

r*

ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން: ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން: ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި

r

r

ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން

r

r

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން

r

r

ދިރޭ ކުދި މަސް ހިފުން: ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް(އެންމެހައި ދިރުންތައް) : ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން

r

r

ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ދޫނި އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ވެލިނެގުން – ވިޔަފާރި  އުސޫލުން

r

r

ވެލިނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

ގާނެގުން – ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ގާނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

މޫދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނި އެޅުން

r

r

ހިކިފަން ހޮވުން 

a

a

ކާށި ހޮވުން

a

a

ދަރު ހޮވުން

a

a

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް

a

r

އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް

r

r

ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން

r

r

ބިންހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން (ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ)

r

r

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން

 

r

r

ދޫނިސޫފާއި ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާޔަތް ގެއްލުން ދިނުން

r

r

އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

r

r

 

r*މޫރިން ބޮއެ އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅަންދު އަޅަންވާނީ މޫރިން ބޮއެގަ އެވެ. މިސަރަހައްދުތަކަށް ނަގިލިލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ރ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި

ގިންތި 7: ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެނިނަބަލް ޔޫޒް

ބ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް

ށ.ފަރުކޮޅަކީ އުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް އެހެންރަށްރަށާއި ޚިލާފުގޮތަކަށް އުފެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކީ ކުޅި ޗަސްބިމުގެ މާޙައުލުތަކުން މުއްސަދިރަށެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރަށުގެ ބައްޓަން ހުންނަގޮތުން ކޮއްލަވާޏެއް އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި ޖުމްލަގޮތަކަށް ބަލާއިރު ރަށެއްގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގެގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތައް މިރަށުގައި ހުރުމަކީ މިރަށް އެހެންރަށްރަށާއި ތަފާތުވާ ސިފަތަކެވެ. މިރަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަވެފައިވާތީ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 'އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ސެންސިޓިވް އޭރިއާސް ލިސްޓް'ގައި ހިމެނިފައެވެ. އަދި މިރަށުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގައި ހުރި ނާޒުކު ސަރަހައްދުތަކާއި ދިރުންތައް ވަނީ ތަފާތު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިފައެވެ. ފަރުކޮޅުގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު 5 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ:

1.       ރަށުގެ ގަސްފަށަލަތައް

2.       މޫދާއިގުޅިފައިވާ ކުޅި (ފިނިހަކަ ކުޅި)

3.       ލޮނާއި މީރުފެންއެކުލެވޭ ގޮތަށް މުޅިއެކު 7 ކުޅިއާއި ކުޅިވަށައިގެންވާ ޗަސްބިން

4.       ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް

5.       ރަށުގެ ފަޅާއި ފަރުގެ މާޙައުލުތައް

 

27 މުޙައްރަމް 1440

 

07 އޮކްޓޯބަރ 2018

                                                    ނަންބަރު:

(IUL)438-ENV/438/2018/262

 

 

އިޢުލާން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 93/4 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 07 އޮކްޓޯބަރ 2018 އިން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަދި އިސްވެ ދެންނެވި ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ (ގަވައިދު ނަންބަރު: 2018/R-78 ) ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހަށްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވައިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

1.      އއ. ރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަހައްދު

ހ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަނުގެ ނަން: އއ. ރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަހައްދު

ށ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޮނޭޝަންގެ ތަފްޞީލް: (އެޓޭޖް ކުރެވިފައި)

ނ. މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް:

މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލް: ރަނގަޅު ފާހަގަ  (ü) ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ (x) ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމުގައިއެވެ.

ޙަރަކާތް

ބަފަރ ޒޯން

ކޯ އޭރިޔާ

ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަށް އެރި އުޅުން (ވައިފުޅިނާޅާ)

a

a

ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަށްއެރި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުން

a

a   

ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން

a

a

މަސްވެރިކަން - ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގަ ވަދު އެޅުން

a

r

ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން - ފަތުރުވެރިން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގަ ވަދުއެޅުން

r

r

ނަނު ފައްތައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

ފަތުރުވެރިން ނަނު ފައްތައިގެން ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަން ކުރުން

a

r

ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން

r

r

މަސްވިހާ އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

މަސްހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން

r

r

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)

r

r

ނަގިލި ލުން

a

(އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި)

r

ބޮލިހިލުން / ބޮލި ނެގުން - ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ބޮލި ހިލުން / ބޮލި ނެގުން- ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި

r

r

ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން

r

r

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން

r

r

ދިރޭ ކުދިމަސް ހިފުން - ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިފުން

r

r

އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް (އެންމެހާ ދިރުންތައް - ވިޔަފާރި އުސޫލުން)

r

r

އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން

r

r

ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ކަނޑުމަތީ ދޫނި އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ވެލި ނެގުން - ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ވެލި ނެގުން - އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

ގާނެގުން - ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ގާނެގުން - އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

މޫދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނި އެޅުން

r

r

ހިކިފަން ހޮވުން

a

a

ކާށި ހޮވުން

   a 

a

ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތްތައް

r

r

އެކުއަ ކަލްޗަރަ މަސައްކަތްތައް

r

r

ބިންހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން (ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ)

r

r

 

ރ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި

ގިންތި 1: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއް

ގިންތި 6 : ހެބިޓެޓް / ސްޕީސިސް މެނޭޖްމަންޓް އޭރިއަރ

ބ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫއަތޮޅަކީ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ، ދިރޭތަކެތީގެ ޚާއްޞަ ބާވަތްތަކުން މުއްސަނދި، އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި އިންސާނުންގެ ހަރާކަތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. ރަސްދޫ އަތޮޅުގެ ފަރުގެ ސަރަހައްދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީގެ "އިކޮލޮޖިކަލީ އެންޑް ބަޔޮލޮޖިކަލީ ސިގްނިފިކަންޓް އޭރިއާ" އެއްގެ ގޮތުގައިވެސް 2016 ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. ރަސްދޫއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި މައި އަތޮޅުތަކާއި ވަކިން އުފެދިފައި އޮތް، އެހެން އަތޮޅުތަކާ ޚިލާފަށް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ތަފާތުކަމެއް ލިބިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ޚާއްޞަކޮށް ރަސްދޫ މަޑިވަރު ކަނޑަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ޑައިވް ސްޕޮޓްތަކުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކާލިގަނޑު މިޔަރު              (Hammerhead Sharks) މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ފެންނަ މަދު ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެންމަޑި، މާހުޅުނބު ލަނޑާ، ވެލާކަހަނބު ފަދަ މުހިންމު ދިރުންތައް ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ.

 

ގދ. ދިގުލާބާދޫ

ހ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަނުގެ ނަން: ގދ. ދިގުލާބަދޫ ރަށް

ށ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޮނޭޝަންގެ ތަފްސީލް: (އެޓޭޖް ކުރެވިފައި)

ނ. މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް:

މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލް: ރަނގަޅު ފާހަގަ  (ü) ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ (x) ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމުގައިއެވެ.

ހަރަކާތް

ބަފަރ ޒޯން

ކޯއޭރިޔާ

މުނިފޫހި ފިލުވުން: މޫދަށް އެރި އުޅުން (ވައިފުޅި ނާޅައި)

a

a

މުނިފޫހި ފިލުވުން: މޫދަށް އެރި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުން

a

a

މުނިފޫހި ފިލުވުން: ޕިކްނިކް ދަތުރު ދިއުން އަދި އެއްގަމުގެ ތަންތަން ބެލުން

a

a

މަސްވެރިކަން: ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން

a

r

ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން: ފަތުރުވެރިން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން

r

r

ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން

a

r

ފަތުރުވެރިން ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން 

r

r

ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަން ކުރުން

a

a

ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން

r

r

މަސްވިހައި އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

މަސްހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން

r

r

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރުން (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)

r

r

ނަގިލި ލުން

r*

r*

ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން: ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން: ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި

r

r

ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން

r

r

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން

r

r

ދިރޭ ކުދި މަސް ހިފުން: ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް(އެންމެހައި ދިރުންތައް) : ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން

r

r

ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ދޫނި އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ވެލިނެގުން – ވިޔަފާރި  އުސޫލުން

r

r

ވެލިނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

ގާނެގުން – ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ގާނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

މޫދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނި އެޅުން

r

r

ހިކިފަން ހޮވުން 

a

a

ކާށި ހޮވުން

a

a

ދަރު ހޮވުން

a

a

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް

a

r

އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް

r

r

ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން

r

r

ބިންހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން (ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ)

r

r

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން

r

r

ދޫނިސޫފާއި ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާޔަތް ގެއްލުން ދިނުން

r

r

އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

r

r

 

r*މޫރިން ބޮއެ އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅަންދު އަޅަންވާނީ މޫރިން ބޮއެގަ އެވެ. ސަރަހައްދުތަކަށް ނަގިލިލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ރ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި

ގިންތި 7: ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެނިނަބަލް ޔޫޒް

ބ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް

ގދ.ދިގުލާބަދޫ އަކީ އުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް އެހެންރަށްރަށާއި ޚިލާފުގޮތަކަށް އުފެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކީ ކުޅި ޗަސްބިމުގެ މާޙައުލުތަކުން މުއްސަދިރަށެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރަށުގެ ބައްޓަން ހުންނަގޮތުން ކޮއްލަވާންޏެއްގޮތަށް އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި ޖުމްލަގޮތަކަށް ބަލާއިރު ރަށެއްގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގެގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތައް މިރަށުގައި ހުރުމަކީ މިރަށް އެހެންރަށްރަށާއި ތަފާތުވާ ސިފަތަކެވެ. މިރަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަވެފައިވާތީ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 'އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ސެންސިޓިވް އޭރިއާސް ލިސްޓް'ގައި ހިމެނިފައެވެ. އަދި މިރަށުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގައި ހުރި ނާޒުކު ސަރަހައްދުތަކާއި ދިރުންތައް ވަނީ ތަފާތު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިފައެވެ. ދިގުލާބަދޫގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު 6 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ:

1.       ރަށުގެ ގަސްފަށަލަތައް

2.       މޫދާއިގުޅިފައިވާ ކުޅި (ފިނިހަކަ ކުޅި)

3.       ލޮނާއި މީރުފެންއެކުލެވޭ ފަސް ކުޅިއާއި ކުޅިވަށައިގެންވާ ޗަސްބިން

4.       މޫދުވިނަ އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދު

5.       ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް

6.       ރަށުގެ ފަޅާއި ފަރުގެ މާޙައުލުތައް

 

2.      ށ. ފަރުކޮޅު

ހ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަނުގެ ނަން: ށ.ފަރުކޮޅު ރަށް

ށ. ހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޮނޭޝަންގެ ތަފްސީލް: (އެޓޭޖް ކުރެވިފައި)

ނ. މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް:

މި ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލް: ރަނގަޅު ފާހަގަ  (ü) ޖަހާފައިވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަމުގައި އަދި ނުބައި ފާހަގަ (x) ޖަހާފައި އެވަނީ ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމުގައިއެވެ.

ހަރަކާތް

ބަފަރ ޒޯން

ކޯއޭރިޔާ

މުނިފޫހި ފިލުވުން: މޫދަށް އެރި އުޅުން (ވައިފުޅި ނާޅައި)

a

a

މުނިފޫހި ފިލުވުން: މޫދަށް އެރި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުން

a

a

މުނިފޫހި ފިލުވުން: ޕިކްނިކް ދަތުރު ދިއުން އަދި އެއްގަމުގެ ތަންތަން ބެލުން

a

a

މަސްވެރިކަން: ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން

a

r

ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން: ފަތުރުވެރިން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން

r

r

ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން

a

r

ފަތުރުވެރިން ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން 

r

r

ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަން ކުރުން

a

a

ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން

r

r

މަސްވިހައި އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން

r

r

މަސްހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން

r

r

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރުން (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)

r

r

ނަގިލި ލުން

r*

r*

ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން: ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ބޮލިހިލުން / ބޮލިނެގުން: ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި

r

r

ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން

r

r

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން

r

r

ދިރޭ ކުދި މަސް ހިފުން: ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް(އެންމެހައި ދިރުންތައް) : ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން

r

r

ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ދޫނި އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން

r

r

ވެލިނެގުން – ވިޔަފާރި  އުސޫލުން

r

r

ވެލިނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

ގާނެގުން – ވިޔަފާރި އުސޫލުން

r

r

ގާނެގުން – އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް

r

r

މޫދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނި އެޅުން

r

r

ހިކިފަން ހޮވުން 

a

a

ކާށި ހޮވުން

a

a

ދަރު ހޮވުން

a

a

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް

a

r

އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް

r

r

ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން

r

r

ބިންހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން (ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ)

r

r

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން

 

r

r

ދޫނިސޫފާއި ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާޔަތް ގެއްލުން ދިނުން

r

r

އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން

r

r

 

r*މޫރިން ބޮއެ އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅަންދު އަޅަންވާނީ މޫރިން ބޮއެގަ އެވެ. މިސަރަހައްދުތަކަށް ނަގިލިލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ރ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި

ގިންތި 7: ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެނިނަބަލް ޔޫޒް

ބ. ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަނެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް

ށ.ފަރުކޮޅަކީއުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް އެހެންރަށްރަށާއި ޚިލާފުގޮތަކަށް އުފެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކީ ކުޅި ޗަސްބިމުގެ މާޙައުލުތަކުން މުއްސަދިރަށެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރަށުގެ ބައްޓަން ހުންނަގޮތުން ކޮއްލަވާޏެއް އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި ޖުމްލަގޮތަކަށް ބަލާއިރު ރަށެއްގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގެގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތައް މިރަށުގައި ހުރުމަކީ މިރަށް އެހެންރަށްރަށާއި ތަފާތުވާ ސިފަތަކެވެ. މިރަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަވެފައިވާތީ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 'އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ސެންސިޓިވް އޭރިއާސް ލިސްޓް'ގައި ހިމެނިފައެވެ. އަދި މިރަށުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގައި ހުރި ނާޒުކު ސަރަހައްދުތަކާއި ދިރުންތައް ވަނީ ތަފާތު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިފައެވެ. ފަރުކޮޅުގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު 5 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ:

1.       ރަށުގެ ގަސްފަށަލަތައް

2.       މޫދާއިގުޅިފައިވާ ކުޅި (ފިނިހަކަ ކުޅި)

3.       ލޮނާއި މީރުފެންއެކުލެވޭ ގޮތަށް މުޅިއެކު 7 ކުޅިއާއި ކުޅިވަށައިގެންވާ ޗަސްބިން

4.       ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް

5.       ރަށުގެ ފަޅާއި ފަރުގެ މާޙައުލުތައް

 

27 މުޙައްރަމް 1440

07 އޮކްޓޯބަރ 2018

 

 

07 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ