މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލް ކުރުން

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: IUL)10-F/1/2013/132  (11   ޑިސެންބަރު 2013) ގެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެސްޓިމޭޓުތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ އިޢުލާނު ބާތިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.‏

                  20 ޞަފަރު     1435    

23 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ