މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެޑްލައިން ސިޓީ

"ރެޑްލައިން ސިޓީ" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް 26 ނޮވެންބަރު 2013 ގައި މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ހިރާ، ވ.ދުލިދޫ އެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ ދަފްތަރު ނަންބަރު 3370 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދާއި، ވ.ފުލިދޫ ޕެރިސް ޝަރުމީލާ އާދަމެވެ.

މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

22  މުޙައްރަމް 1435

26 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ