މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައިބަރ ގޭމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

"ސައިބަރ ގޭމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް 19 ނޮވެންބަރު 2013 ގައި މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ މ.މާފަރު މާލެ އެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ މ.ރިވެލިގެ އިބްރާހީމް ޝައްފާފާއި، މ.މާފަރު އިސްމާޢީލް ޙަމްދޫނެވެ.

މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

15  މުޙައްރަމް 1435

19 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ