މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނެޗުރަލް ޓްރެޜަރ އިންޑިމްނިޓީ ގްރޫޕް

"ނެޗުރަލް ޓްރެޜަރ އިންޑިމްނިޓީ ގްރޫޕް" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް 26 ނޮވެމްބަރު 2013 ގައި މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ހަނދުވަރީގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ އެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ ލ.ކުނަހަންދޫ ހިޔާވަހި ޢަލީ ބާޞިލާއި، ލ.ކުނަހަންދޫ ހަނދުވަރީގެ އަޙްމަދު ރަމީޒެވެ.

މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

22  މުޙައްރަމް 1435

26 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ