މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބްރަދަރހުޑް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް

"ބްރަދަރހުޑް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް 18 ނޮވެމްބަރު 2013 ގައި މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ މއ.ސީރިޔަޒްގެ، މާލެ އެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ މއ.ސީރިޔަޒްގެ އަޙްމަދު މުޙައްމަދާއި، މއ.ސީރިޔަޒްގެ ނާސިފް މުޙައްމަދެވެ.

މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

14  މުޙައްރަމް 1435

18 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ