މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ '38 ލޯންޗްގެ ހަލްއެއްގަތުން

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)232-AG/232/2018/4 (31 ޖެނުއަރީ 2018) އިޢުލާންގެ ޝުރުޚީގައި "މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ '38 ޓޯރިންގ ލޯންޗްގެ ހަލްއެއް ގަތުން" މިގޮތަށް ލިޔެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 މިކައުންސިލް އިދާރާގެ 38 ފޫޓް ދިގު ލޯންޗްގެ ހަލްއެއް (އިންޖީނު އާއި އެއާގުޅޭ އެހެން ތަކެތި ފިޔަވައި) ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއިދާރާއަށް ހާޟިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

12 ފެބްރުއަރީ 2018

ހޯމަ

13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

26 ފެބްރުއަރީ 2018

ހޯމަ

13:00

 

04 ފެބުރުވަރީ 2018
ހޯދާ