މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.


އަމިއްލަ ތަކެތިން ފާޚާނާއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 


އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ސްކޫލުގެ މަސަކަތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި  MS/IUL/2017/09 ނަންބަރ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ، ސްކޫލުގައި އަމިއްލަތަކެތިން ފާޙާނާ އެއް ހެދުމަށް އެކަށީގެން ވާ ވަރަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މި މަސައްކަތް ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ. ވުމާއެކު މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ މި މަސައްކަތައް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 ޑިސެންބަރ 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 13:00 އަށް ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ފަހު 14 ޑިސެންބަރ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7793747 ނުވަތަ 3314303 ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

07 ޑިސެންބަރު 2017
ހޯދާ