މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޕާރޓައިމް ލެކްޗަރަރ އިން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އުޖޫރަ

ބޭނުންވާ ދާއިރާ

ބޭނުންވާ އަދަދު

ޝަރުތު

ގަޑިއަކަށް

 -/200 ރުފިޔާ

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން  އިން އިލެކްޓްރިކަލް

3

 

އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ދާއިރާ އިން އެމްކިއުއޭ ލެވެލް 4 ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވީމާ،މިމަޤާމުތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 24 ވަނަދުވަހުގެ14:00 ގެ ކުރިން ޕޮލިޓެކްނިކަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. ނުވަތަ މިޕޮލިޓެކްނިކްގެ އީމެއީލްinfo@polytechnic.edu.mv އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯން 3305401،3305405 ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމަޤާމަށް ދިވެހިން ނުލިބިއްޖެނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުމީހުން ވެސް ނެގޭނޭވާހަގަ ދެންނެވީމެވެ.

1- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ ބަޔާންކޮށް ވަނަވަރު (ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއިއެކު).

2- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ.

13 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ