މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ގެސްޓް ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓު ގެ ނަމުގައި ލ. އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ލ. ބަރެސްދޫއަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

`

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނަންބަރު: MITDC/IUL/2017/0010

 

 

އިޢުލާން

 

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ގެސްޓް ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓު ގެ ނަމުގައި ލ.އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ލ. ބަރެސްދޫއަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތުހުޅުވާލުން

 

ބަރެސްދޫ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ގެސްޓް ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓު' ގެ ނަމުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލަމެވެ.

 

އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހު 1300 އިން 1700 އަށް ހޮޓެލް ޖެން ގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އަދި މި ސެޝަންގައި މި މަޝްރޫޢުއަށް އިންވެސްޓަރުން ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރުމާއެކު، 1430 އަދި 1630 ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

އަދި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އިމާރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބިޑް ފޮތް 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 އިން ފެށިގެން ބައްލަވައިގަންނަން ލިބޭނެއެވެ.  

 

މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 އިން 25 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފައިވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ލިބެމުންދާ ވަރަކުން އިވޭލުއޭޓްކޮށް، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ކުރެވެމުންދާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުއްވުން ނުވަތަ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ވެލާނާގެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3019911

ފެކްސް: 3019922

އީ-މެއިލް:info@mitdc.com.mv

ވެބްސައިޓް: www.mitdc.com.mv

 

 

21 ޛުލްޙިއްޖާ 1438

12 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ