މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.އަލިފުށިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމްހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ލިސްޓްތައް އާންމުކޮށް ފެންނަށް ހުންނާނެ ތަންތަން

އިޢުލާން

 

   ރ.އަލިފުށިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމްހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ލިސްޓްތައް އާންމުކޮށް ފެންނަށް ހުންނާނެ ތަންތަން

 

    ރ.އަލިފުށިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45 ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓާއި ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މިކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި ، ގެޒެޓުން ފެންނަން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

16    ފެބުރުވަރީ    2017 

16 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ