މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ "ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ" ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، އެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ އެކަން 2017 ފެބުރުއަރީ 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދމެވެ.

#

އަތޮޅާއި ރަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީގެ ނަމްބަރ

1

ކ. ދިއްފުށި

ވައިޖެހޭގެ ދެކުނުބައި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ

332-ADHR/CERT/2016/83

   

19 ޖުމާދަލްއޫލާ 1438

16 ފެބުރުއަރީ 2017

16 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ