ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނިމާދޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު:(IUL)258/20217/15 އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް

އިޢުލާން

            ހަނިމާދޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް ޒޯނުން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:(IUL)258/2017/15(8 -2- 2017) އިޢުލާންގެ 72,000 (ހަތްދިހަދެހާސް) އަކަފޫޓު ބިމުގެ ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓްގެ އިދާރީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތީ، ޙަވާލާދެވުނު އިޢުލާން މިއަދުންފެށިގެން ބާޠިލް ކުރެވުނުކަން ޢާއްމުކޮށްއަންގާ ޢިޢުލާން ކުރީމެވެ.

19  E   1438     

16   ފެބުރުއަރީ   2017

16 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ