ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޮނޑި ހޯދުން

                ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލޯބެކް ނުވަތަ މިޑްލްބްލެކް ގޮނޑި ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު 2017/01/SP-145) 07 ފެބްރުވަރީ 2017) ގެ އިޢްލާނާގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ޙާޟިރުވެފައިވަނީ 02 ފަރާތުން ކަމަށްވާތީ އެ އިޢްލާން ބާޠިލްކޮށް 2 ވަނަފަހަރަށް އިޢްލާން ކުރަމެވެ.

            ވީމާ ލޯބެކް ނުވަތަ މިޑްލްބެކް ގޮނޑި ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2017 ފެބުރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢްލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށްފަހު 2017 ފެބުރުވަރީ 23 ވަނަދުވަހުގެ 10:30 އަށް ކްރިމިނަލްކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7775608 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

16 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ