މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.އަލިފުށިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމްހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

 

ރ.އަލިފުށިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމްހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

 

ރ.އަލިފުށިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45 ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ މިހިނގާ ފެބުރުއަރީމަހުގެ 16 އިން 21 އަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ޝައުވާއެއް ވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް 2017 ފެބުރުވަރީ 21ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުންވުން އެދެމެެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

15    ފެބުރުވަރީ    2017 

15 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ