މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

`

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނަންބަރު: MITDC/IUL/2017/0005

 

 

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ކޯޕަރޭޝަނުން މާލެ އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ އަތޮޅުގެ 4 ފަޅެއް ތަރައްޤީކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ (އީ.އައި.އޭ) ރިޕޯޓު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. މިމަސައްކަތާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މިކޯޕަރޭޝަނުގެ އޮފީހުންނާއި ވެބްސައިޓް www.mitdc.com.mv އިން ސާފުކުރެއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

9 ފެބްރުއަރީ 2017

 

09 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ