މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްއަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ އެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

                                                  

 ނަންބަރު: MMS-A/2017/04

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްއަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ އެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްއަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ އެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ނަންބަރ MMS-A/2017/01 އިޢުލާންއާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލައިފައި ނުވާތީވެ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

. ވީމާ މިމަޤާމައް ކުރިމަތިލާން  ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1000 އަށް ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މިސާރވިސްއަށް ވަޑައިގަން ނުވަތަ އީމެއިލް އިން admin@meteorology.gov.mv އަދި madheeha@meteorology.gov.mv  އަށް ހުށަހަޅަންޖެހެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             މިވަޒީފާއާއި  ގުޅޭ ޓާމުސް އޮފް ރިފަރެންސް  http://www.meteorology.gov.mv/uploads/Terms_of_Reference_Project_Coordinator.pdf އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ admin@meteorology.gov.mv  އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

       

                             1 ޖުމާދަލްއޫލާ 1438

29 ޖެނުއަރީ 2017     

 

29 ޖަނަވަރީ 2017
ހޯދާ