މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމާބެހޭ

ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމާބެހޭ

މި ކޯޕަރޭޝަނަށް މާކެޓިންގ، ކްރިއޭޓިވް ޑިޒައިން އަދި އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2017 ޖަނަވަރީ 12 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއޮފީހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި 2017 ޖަނަވަރީ 19 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަނެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

08 ޖަނަވަރީ 2017
ހޯދާ