މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާބެހޭ


މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓް www.mitdc.com.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނާފައިވާގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

14 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ