މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާބެހޭ

  ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާބެހޭ


މި ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތަފުސީލު ކުރެހުންތައް ކުރަހައިދޭނެ ފަރާތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓް www.mitdc.com.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެވާހަކަ ދެނެންވީމެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާގޮތަށް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

14 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ