ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ވިއްކެވުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: KS-B/2015/03 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތަކުގައި ޞައްޙަ ތިން ބިޑު ނެތުމުން އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، އަލުން މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 މޭ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 މޭ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

24 ރަޖަބު 1436    

13 މޭ 2015
ހޯދާ