ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

މި ސްކޫލަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

1- ކުލާސްތަކުގެ ކުޑަދޮރުތަކާއި ފެންލައިޓްތަކުގެ ހުޅު ބަދަލުކުރުން.

2- ގޯތިތެރޭގައި ވެލިގަނޑު ޖަހައި ކަށިވެލި އެޅުން.

3- ކުލާސްތަކުގެ ކަބަޑުތައް މަރާމާތުކުރުން.

4- 150 ޑެސްކު މަރާމާތުކުރުން.

5- ފާޚާނާތައް މަރާމާތުކުރުން.

6- ދެކުނު ބްލޮކްގެ ޕަންޕް ރޫމުގައި ލޮނުފެން ޕަންޕެއް ބެހެއްޓުން.

7- ކުލާސްތަކަށް ފަންކާ އިތުރުކުރުން.

8- އިރުމަތީ ގޭޓްކައިރީގައި ނޯޓިސްބޯޑެއް ބެހެއްޓުން.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 ނޮވެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 ނޮވެންބަރު 2014 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

17 މުޙައްރަމް 1436

10 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ