ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
6 ޕްރޮޖެކްޓަރާއި 4 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް

މި ސްކޫލަށް 6 ޕްރޮޖެކްޓަރާއި 4 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 29 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

21 ޛުލްޙިއްޖާ 1435       

15 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ