ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
6 ޕްރޮޖެކްޓަރާއި 4 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް

މި ސްކޫލަށް 6 ޕްރޮޖެކްޓަރާއި 4 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަދުވަހުގެ 14:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

17 ޛުލްޙިއްޖާ 1435       

11 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ