ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ ތަކަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

ހއ. ތަކަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ހއ ތަކަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ ހއ. އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުގެ އިދާރީ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 16 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ހއ. ތަކަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ ހއ. އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ އިދާރީ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

‏10‏ ޛުލްޤަޢިދާ‏ 1435

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ