މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުން

މިއީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ

މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

ރަށް އަތޮޅު ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތްތައް ޓިން އެޑްރެސް ނަން  
ފުވައްމުލައް ހޯދަޑު ޏ އައިލެންޑް ޕްލަސް 1020466GST501 އެންދެރިމާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު އަލީ ދީދީ  
ފުވައްމުލައް ހޯދަޑު ޏ ޑުމިންޑާ ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1021163GST501 ދިރޭލާލުގެ / ޏ. ފުވައްމުލަށް / ދަނޑިމަގު ޑުމިންޑާ ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
މަޑަވެލި ގދ އެފް. އެން. އޭ އިންވެސްޓްމަންޓް 1015484GST501 ބަހާރުގެ / ގދ. މަޑަވެލި އަޒީމް މުޙައްމަދު  
ގައްދޫ ގދ ހޭރިޔާ؛ ހޭރިޔާ ޕްލަސް 1002781GST501 ކަފިދޫގެ / ގދ. ގައްދޫ މުޙައްމަދު ޝަޙީދު *
ވިލިނގިލި ގއ ރިވައިސް 1005534GST501 ގުލޭނޫރަންމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި ޢާއިޝަތު ހަބީބާ  
ދާންދޫ ގއ ޑީ މާރޓް 1005754GST501 ތަކުލަފަތިގެ / ގއ. ދާންދު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ  
ގަން ލ ރެޑް ހޯބޯ؛ ސްޕައިޑަރ އިންޖިނިއަރިންގ 1017794GST501 ތުންޑި. ނޫއަލި / ލ. ގަން އާދަމް ޞަލާޙް  
ތިމަރަފުށި ތ ސީ ސްކެއަރ 1020329GST501 މ. ގްރެވިޓީ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ / ޖަންބުމަގު / ކ. މާލެ އިސްމާއިލް ޙަސަން މަނިކް *
ވޭމަންޑޫ ތ ނައިން ބާޒާރު 1003618GST501 ދަފްތަރު ނަންބަރު: RS8006 / ކ.މާލެ މުޙައްމަދު ޝިހާން  
ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ފޮރެސްޓް ބީން 1020356GST501 އަކުރި / ސ. ފޭދޫ ފޮރެސްޓް މެންގްރޯވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް *
ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ސެހެރީ 1008505GST501 ރޫސިޔާގެ / ސ. ފޭދޫ އިބްރާހީމް ޞިއްދީޤު  
ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަޕްލަޔާރސް 1020439GST501 ޕެޓޫނިޔާ / ސ. ހިތަދޫ މުޙައްމަދު ޔޫޝައު  
ހިންމަފުށި ކ ނިއުޕޮއިންޓް 1010152GST501 ޕެރިސް / ކ. ހިއްމަފުށި އަޙްމަދު އާސިފް *
ހިންނަވަރު ޅ ކަނެކްޓް 1004814GST501 ގުލްފާމުގެ / ޅ. ހިންނަވަރު ޢަބްދުﷲ ޤާސިމް  
ނައިފަރު ޅ ފާލިކީ 1010362GST501 ސޭޑީ ސައިޑް / ޅ. ނައިފަރު އަޙްމަދު ވަޙީދު *
ނައިފަރު ޅ ކެފޭ ވާޓަރު ޕަރީ 1004428GST501 ނަސީމާ މަންޒިލް / ޅ. ނައިފަރު ޙައްވާ ސިޔާދާ  
އޭދަފުށި ބ ޑްރީމް ޕޮއިންޓް 1007017GST501 ލީބިޔާ / ބ. އޭދަފުށި އަޙްމަދު ޝިމްހާދު  
ކަނދޮޅުދޫ ރ އަސްފަރު ސެކިއުރިޓީ 1012680GST501 ހިޔާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ އަލީ ޙުސައިން ފުޅު  
މާއުނގޫދޫ ށ ފޯޓީ ތްރީ 1010324GST501 ޖަމްސަރީރުގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ ޙުސައިން ޝަކީބް  

މީރާއަށް ދީފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ ނުގުޅިވާ ފަރާތްތައް *

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ