މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ތަނެއްްްް

އިޢުލާނު

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު IUL)10-E/10/2014/5)( 10 އެޕްރީލް 2014) ގެ އިޢުލާނާގުޅޭ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013 /13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ތަނެއް ކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

  • ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ ވަގުތީ މަރުކަޒު / ކ. މާފުށި (އަންހެންކުދިންނަށް ޚާއްޞަ)

   13 ރަޖަބު 1435

12 މޭ 2014
ހޯދާ