މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތަންތަން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013 /13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 • މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ، މީހުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ޖަލުތަކާއި ސްޓޭޝަންތައް:
 1. މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް (އަތޮޅުވެހި) ކ. މާލެ
 2. ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ކ.ދޫނިދޫ
 3. ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 4. ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 5. ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 6. ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 7. ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 8. ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 9. ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 10. ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 11. ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 12. އއ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 13. އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 14. ވ. ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 15. މ. މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 16. ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 17. ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 18. ލ. ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 19. ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 20. ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 21. ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 22. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
 23. އައްޑޫ ކަސްޓޯޑިއަލް (ހިތަދޫ)
 • މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަން:
 1. މާފުށީޖަލު (ކ. މާފުށި)
 2. އައްސޭރިޖަލު (ކ. ހިންމަފުށި)
 3. މާލެޖަލު  (ކ. މާލެ)
 4. ކަސްޓޯޑިއަލް ރިސެޕްޝަން އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރ (ސީ.އާރ.ޑީ.ސީ) ކ.މާލެ
 • ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރެވޭ ޚާއްޞަ ޖަލު:
 1. ކ. ހިންމަފުށީ ޖަލު (ފިރިހެން ކުދިން)
 2. ކ. މާފުށީ ޖަލު (އަންހެން ކުދިން)

10 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1435                                        

10 އޭޕްރިލް 2014
ހޯދާ