އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

އިޢުލާން

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2014 މާރިޗު 22 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހިތަދޫ ދެކުނުދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނުވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް          

ކެންޑިޑޭޓްނަންބަރު

6.09

158

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަލީ ޝަރީފް، ކައްބާބުގެ، ސ. ހިތަދޫ

1

8.36

217

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު ޙަސަން، ފަރުދާބަގީޗާގެ، ސ. ހިތަދޫ

2

0.69

18

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ރިޔާޟް، ގަހާ، ސ. ހިތަދޫ

3

47.90

1243

އެމް.ޑީ.ޕީ

ޢަލީ ނިޒާރު، އެމްޓޭޝަންގެ، ސ. ހިތަދޫ

4

36.96

959

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޙަސަން ލަޠީފު، އެވަރެސްޓް، ސ. ހިތަދޫ

5

 

2595

ޞައްޙަ ވޯޓު

24

ބާޠިލް ވޯޓު

2619

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

3670

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

 

2619

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

 

71.36

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނުދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، ސ. ހިތަދޫ، އެމްޓޭޝަންގެ، ޢަލީ ނިޒާރު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

27 ޖުމާދަލްއޫލާ 1435

28 މާރިޗު 2014
ހޯދާ