އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

އިޢުލާން        

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2014 މާރިޗު 22 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނުވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް              

ކެންޑިޑޭޓްނަންބަރު

21.17

567

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ހިޝާމް އަޙްމަދު، ރިވެލި، ސ. މީދޫ

1

35.62

954

އެމް.ޑީ.ޕީ

ރޮޒައިނާ އާދަމް، ގ. ފީރޯޒްލޮޖް، މާލެ

2

22.37

599

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަލީ ނިޒާރު، އާނެރު،  ސ. މަރަދޫފޭދޫ

3

19.90

533

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޢަބްދުﷲ ހާނީ، ދާރުލްއަމާން، ސ. މީދޫ

4

0.93

25

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ފަރުޙާދު، ހަސަންކާރިގެ، ސ. މީދޫ

5

 

2678

ޞައްޙަ ވޯޓު

39

ބާޠިލް ވޯޓު

2717

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

3262

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

 

2717

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

 

83.29

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، ގ. ފީރޯޒްލޮޖް، ރޮޒައިނާ އާދަމް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

27 ޖުމާދަލްއޫލާ 1435

28 މާރިޗު 2014
ހޯދާ