އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

އިޢުލާން        

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2014 މާރިޗު 22 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނުވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް                 

ކެންޑިޑޭޓްނަންބަރު

40.15

836

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޙަސަން ޒިޔާތު ، ހ. އާހަމަ، މާލެ

1

0.91

19

އަމިއްލަގޮތުން

މަހްދީ ޝާހިދު ، ގ. ލައިޓްރޫމް، މާލެ

2

45.39

945

އެމް.ޑީ.ޕީ

މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސާ) ، މ. ގުލްހަޒާރުގެ، މާލެ

3

13.54

282

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ، ހ. ލަކީ، މާލެ

4

 

2082

ޞައްޙަ ވޯޓު

11

ބާޠިލް ވޯޓު

2093

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

3366

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

 

2093

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

 

62.18

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މ. ގުލްހަޒާރުގެ، މޫސާ މަނިކު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

27 ޖުމާދަލްއޫލާ 1435

28 މާރިޗު 2014
ހޯދާ