ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއފަރނީޗާރ ހޯދުމުގެ

އިޢުލާން ނަންބަރ: KS-B/2019/20

 

 ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ބައެއްފަރނީޗަރ ހޯދުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ 3 ވަނަ ދަޢުވަތު

 

  1. މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު : KS-B/2019/19 ގެ އިއުލާންއާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅި އެސްޓިމޭޓް ތަކުގައި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑެއް ނެތުމުން އެއިއުލާން ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ. ވީމާ އަލުން ސްކޫލްއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރނީޗަރ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 އޮކްޓޯބަރ 01 އިން 2019 އޮކްޓޯބަރ 03 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 2019 އޮކްޓޯބަރ 06 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 އޮކްޓޯބަރ 09 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކަލާފާނުސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: budget@kalaafaanuschool.edu.mv

 

 

01 ސަފަރު    1441

30 ސެޕްޓެމްބަރ  2019

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ