ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
Access Control System with Locks ގަތުމަށް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުމަށް Access Control System with Locks  ގަތުމަށް 03 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޢިޢުލާން (ނަންބަރު: IUL) 164/1/2019/51) ) އަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބު ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3344000             

އީ-މެއިލް:  procurement@ncit.gov.mv

 

            07ޛުލްހިއްޖާ 1440

            ‏08‏ އޮގަސްޓް‏ 2019

08 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ