ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

                                           ނަންބަރ:  IUL)468-U03/INDIV/2019/62)

އިޢުލާން

 

ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ޏ. ފުވައްމުލަކު ސަނީލޮޖް އަމްދާދު ޙަކީމް ގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  B) B1B1455) ކާރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 21 އޯގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އެންގުން އެދެމެވެ.

05 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

06 އޯގަސްޓް 2019

06 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ