ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

                                                 ނަންބަރ:  (IUL468-U03/INDIV/2019/61)

އިޢުލާން

 

ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

 

ގއ ނިލަންދޫ ފެހިފަރުދާގެ ޝާން ހަސަން ގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  B) A0F1081) މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 20 އޮގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

04 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

05 އޮގަސްޓް 2019

05 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ