ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރުމަށް ދޫނޑިގަމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަށިއަޑިއެ މަގާއި އިންވެގެން ބޯޓުޔާޑު ބިމުގެ އުތުރުން އުރީދޫ އެންޓަނާ ހުރި ބިމާއި އިންވެގެން އޮތް 80،000 އަކަފޫޓުގެ ސަރަޙައްދުގައި ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ތިރީގައިވާ މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  • 84 އިން 107 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ދިވެހި ރުއްތައް

ވީމާ މި ރުއްގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއް ވާނަމަ 28 ޖުލައި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމާއިއެކު ރުއްގަސްތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން(ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 ޖުލައި 2019
ހޯދާ