ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

 ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އަވަށުގެ ރެވިޝް ގޯތީގެ ދެކުނަށް އޮންނަ މަގުގައި ހުރި 01 ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ ދިވެހި ރުކުގެ މިލްކުވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ، މިރުކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 11 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މިރުކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުކެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ސިޓީ މެއިންޓެނަންސް ޔުނިޓަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް އިމާރާތް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

03 ޖުލައި 2019
ހޯދާ