ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތް ހޯދުން

           ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމް ދެކުނުން އޮންނަ ކުޅޭފެމަގުގެ 01 އިން 09 އަށް ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ 09 (ނުވައެއް) ދިވެހި ރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މިރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 11 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެރުކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުއްތަކެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ސިޓީ މެއިންޓެނަންސް ޔުނިޓަށް  (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް އިމާރާތް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 ޖުލައި 2019
ހޯދާ