މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓް

އިޢުލާން

 

 ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭހުގެ ލިސްޓް "އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓް" ޖޫން 2019 އިސްލާހާއި އެކު މިހާރު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ވެބްސައިޓް www.health.gov.mv  ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

13 ޖޫން 2019
ހޯދާ