ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފ.ފީއަލީގެ އަތިރިމަތީގައި އަޅާފައި ހުރި ދަރުއަށިތައް ނެގުމާއި ގުޅޭ

 
 

 c

&

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

              ފީއަލީ،                             ނަންބަރު: (IUL)370-ESMS SC/370/2019/17 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

އިޢުލާން

 

ފ.ފީއަލީގެ އަތިރިމަތީގައި އަޅާފައި ހުރި ދަރުއަށިތައް ނެގުމާއި ގުޅޭ

 

ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ 44 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ މިރަށު އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު ތަކުގައި އަޅާފައިހުރި ދަރު އަށިތައް އެކަށިގެންވާ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހުގައި ނެގުމަށެވެ.

ވީމާ ، ދަންނަވަމަވެ. މިރަށު އަތިރިމަތީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ދަރުއަށިތައް މިއަދުން ފެށިގެން 03 ( ތިނެއް ) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގައި ތަން ސާފުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06  J1440

09 ޖޫން 2019

 

                                     މުޙައްމަދު ޖަލީލް

                                    ކައުންސިލްގެ ރައީސް

13 ޖޫން 2019
ހޯދާ