މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޖެންސީ އުވާލުމާބެހޭ

އިޢްލާން

 

 

                     ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކުންފުނީގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޝައިނީ ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް'' (SHINY PLUS PVT LTD)ން ވަނީ މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

       ވީމާ، މި ދަންނަވާފއިވާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ 20 ޖޫން 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

13 ޖޫން 2019
ހޯދާ