މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް 02 (ދޭއް) ޑިސްޕްލޭ ސްކްރީން ވިއްކާ އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް 02 (ދޭއް) ޑިސްޕްލޭ ސްކްރީން ވިއްކާ އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު IL-PRC/2019/43 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް 02 (ދޭއް) ޑިސްޕްލޭ ސްކްރީން ވިއްކާ އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

   ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހާޟިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 ޖޫން 2019

ބުދަ  

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

26 ޖޫން 2019

ބުދަ

11:00

 

   މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ