އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމާގުޅޭ

         2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހާގުޅިގެން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ނެޓްބޯޅަ އަދި ވޮލީ މުބާރާތުގައި މިރަށުގެ ޓީމް ބައިވެރިވުމާބެހޭގޮތުން ނެޓްބޯޅަ އަދި ވޮލީ ކުޅޭ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 14 ޖޫން 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

     ވީމާ ނެޓްބޯޅަ އަދި ވޮލީ ކުޅޭ އެންމެހާޒުވާނުން މިބައްދަލުވުމަށްވަޑައިގެންދެއްވުންއެދި ދެންނެވީމެވެ. 

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ