ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
30 ވަނަ އަހަރީދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގްރީން ރަން ގެ ކެންޓީން ހިންގަާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

 

ކަލާފާނުސްކޫލް

 

     މާލެ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                                          

          އިޢުލާން ނަންބަރ: KS-B/2019/10

 

 

30  ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއިގުޅިގެން ބޭއްވުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ގްރީން ރަންގެ ކެންޓީންގެ ހިންގައިދިނުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މި ސްކޫލްގެ 30 ވަނަ އަހަރީދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގްރީން ރަން ހިނގަމުންދާ ގަޑިތަކުގައި ކެންޓީން ހިންގާދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖޫން 12 އިން 2019 ޖޫން 16 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖޫން 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖޫން 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: budget@kalaafaanuschool.edu.mv

 

 

08 ޝައްވާލް  1440

11 ޖޫން       2019

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ