ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
30 ވަނަ އަހަރީދުވަހަށް ބޭނުންވާ މެޑަލްއާއި ކެޕް ހެދުމުގެ

`

 

ކަލާފާނުސްކޫލް

 

     މާލެ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                                          

          އިޢުލާން ނަންބަރ: KS-B/2019/09

 

 

 އަހަރީދުވަހަށް ބޭނުންވާ މެޑަލް އާއި ކެޕް ހެދުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މި ސްކޫލްގެ 30 ވަނަ އަހަރީދުވަހަށް ބޭނުންވާ މެޑަލް އާއި ކެޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖޫން 11 އިން 2019 ޖޫން 13 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖޫން 16 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖޫން 19 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: budget@kalaafaanuschool.edu.mv

 

 

08 ޝައްވާލް  1440

11 ޖޫން       2019

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ