ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފިންގާ ޕްްރިންޓް މެޝިން ގަތުން

އިޢުލާން             

(IUL)468-U01/468/2019/85 :ނަންބަރު

 

     ފިންގާ ޕްްރިންޓް މެޝިން ގަތުން


     ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 18 ފިންގާ ޕްރިންޓް މެޝިން ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖޫން 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 24 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

07 ޝައްވާލް 1440

10 ޖޫން 2019

10 ޖޫން 2019
ހޯދާ