މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު:               ނާރސް

ބޭނުންވާ އަދަދު:         01

އަސާސީ މުސާރަ:        މަހަކު -/4،000 ރުފިޔާ

އެލަވަންސް:

- ސަރވިސް އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %80 

- އިތުރުގަޑި: މުސާރައިގެ %60

- ފުޑް އެލަވަންސް: -/1،500ރ (ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ)

ރިސްކު އެލަވަންސް: 100ރ (މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް) 

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

- ނާސިންގ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން އެމް.ކިއު.އޭ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތުން،

- ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

- މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ވަރަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތި ލާފައި ނުވާނަމަ ތަޖުރިބާ އަށާއި، އިންޓަރވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު ވަޒީފާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އޮފީސް: ޕޮލިސް ވެލްފަަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓވ / އިސްކަންދަރުކޮށި 01، މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން: ނޫސަންދަ ކްލިނިކް


މަޤާމް:               ރިސެޕްޝަނިސްޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު:         01

އަސާސީ މުސާރަ:        މަހަކު -/3،350 ރުފިޔާ

އެލަވަންސް:

- ސަރވިސް އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %80 

- އިތުރުގަޑި: މުސާރައިގެ %60

- ފުޑް އެލަވަންސް: -/1،500ރ (ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ)

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

- ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިން މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން

- ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

އޮފީސް: ޕޮލިސް ވެލްފަަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓވ / އިސްކަންދަރުކޮށި 01، މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން: ނޫސަންދަ ކްލިނިކް


އިތުރު މައުލޫމާތު: މިމަޤާމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 މޭ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ޕޮލިސް ވެލްފެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕޓވ ލޓޑ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ކަމުގެ ސިޓީ، ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ (އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ) ފޮޓޯ ކޮޕީ، ސީވީ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، ޕޮލިސް ވެލްފެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ / އިސްކަންދަރު ކޮށި 01 އަށް ނުވަތަ polco@police.gov.mv އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3345053 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

16 ރަމަޟާން 1440

21   މޭ   2019

21 މޭ 2019
ހޯދާ